Fiscal policy and price convergence in the European Union

Aneta Dzik-Walczak (2018), Fiscal policy and price convergence in the European Union, Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, Nr 5, Naukowe Wydawnictwo IVG.


Abstract

The following paper undertakes the subject of price convergence in the Member States of the European Union in the years 1995-2011. According to economic theory, an intensive activities aimed at integrating the Community, reflected in the elimination of trade barriers, increase in market transparency, increased competition, promote the equalization of prices and striving towards the fulfillment of the law of one price. The analysis was based on data from the Eurostat, Comtrade, CEPII databases. Econometric methods for panel data, including the Hausman-Taylor estimator, were used. Basing on the estimation of an extended gravity model, determinants of price conver-gence were indicated. A particular added value of the analysis is taking into account the fiscal policy in the Member States.


Sponsor artykułu: REACTIVE COMPANY - MANAGEMENT CONSULTING GROUP© MATERIAŁY CHRONIONE SĄ PRAWEM AUTORSKIM - ZASADY PRZEDRUKÓW OKREŚLA: REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU​Zakaz handlu w niedzielę w kontekście pokolenia Post-Millenialsów w Polsce

Mateusz Mierzejewski, Adam Chlebisz, Jakub Garncarz, Martyna Żak (2018), Zakaz handlu w niedzielę w kontekście pokolenia Post-Millenialsów w Polsce, Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, Nr 5, Naukowe Wydawnictwo IVG.


Streszczenie

Wprowadzenie ustawy ograniczającej handel w niedzielę jest tematem burzliwych dyskusji wśród przedsiębiorców, konsumentów, a także ekonomistów. Sceptycznie odnoszą się do tego pomysłu analitycy, wróżąc ogólny spadek wielkości sprzedaży i wzrost bezrobocia. Z kolei zwolennicy wprowadzonej regulacji zakładają, że przyczyni się ona do poprawy kondycji fizycznej i psychicznej pracowników sektora handlowego oraz poprawy ich relacji rodzinnych. Jak wprowadzony zakaz oceniają przedstawiciele pokolenia Post-Millenialsów, których cechy charakterystyczne stanowią obecnie przedmiot zainteresowania nie tylko socjologów, ale i pracodawców? W niniejszym badaniu sprawdzono, czy istnieje korelacja między różnicami w wyznawanymi przez pokolenia wartościami a ich stosunkiem do narzuconego przez ustawodawcę ograniczenia handlu w niektóre dni. W pracy zostały zdefiniowane poszczególne pokolenia, a także opisano występujące między nimi różnice. Na podstawie kwestionariusza osobowego zebrano dane, które zostały przeanalizowane i przedstawione na wykresach. Otrzymane wyniki szczegółowo zinterpretowano.


Summary

The introduction of a law restricting trade on Sunday is the subject of heated discussions among entrepreneurs, consumers and economists. Analysts are sceptical about this idea, foreseeing a general decline in sales volumes and rising unemployment. In turn, supporters of the introduced regulation assume that it will improve the physical and mental condition of employees in the commercial sector and improve their family relationships. How does the prohibition be assessed by the representatives of the Post-Millenial generation whose characteristics are currently of interest to sociologists and employers? This research has checked a correlation between the differences in generations’ values and their feelings about the restriction imposed by the legislator. In this paper have been defined individual generations and the differences between them. Based on a personal questionnaire, data were collected, analysed and presented in the charts. The obtained results were interpreted in detail.


Sponsor artykułu: REACTIVE COMPANY - MANAGEMENT CONSULTING GROUP


© MATERIAŁY CHRONIONE SĄ PRAWEM AUTORSKIM - ZASADY PRZEDRUKÓW OKREŚLA: REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU​Człowiek jako podstawowy element kapitału kreatywnego przedsiębiorstw

Katarzyna Szara (2018), Człowiek jako podstawowy element kapitału kreatywnego przedsiębiorstw, Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, Nr 2, Naukowe Wydawnictwo IVG.


Kreatywność jest cechą ludzką, z jednej strony trudną w pomiarze a jednocześnie pożądaną w biznesie. Celem pracy jest próba oceny i porównania kapitału kreatywnego przedsiębiorstw w układzie sekcji PKD w odniesieniu do czynnika ludzkiego. Analiza została dokonana w obszarze jednego wymiaru tj. „ludzie” obejmującego ocenę czynnika ludzkiego pod kątem zachowań kreatywnych. Badania zrealizowano wśród losowo wybranych 430 przedsiębiorstw różnych sekcji prowadzących swoją działalność na terenie województwa podkarpackiego i 100 przedsiębiorstw sektora kreatywnego. Różnice między wynikami dla sekcji a przedsiębiorstwami z sektora kreatywnego są niewielkie. W przedsiębiorstwach wszystkich sekcji czynnik ludzki ma możliwości rozwoju w kierunku kapitału kreatywnego, podobnie, jak w przypadku sektora kreatywnego. Sklasyfikowanie przedsiębiorstwa do danej sekcji nie wpływa na rozwój kapitału kreatywnego. Potwierdza to znane z literatury założenie, iż kreatywność ma charakter elitarny.Man as a basic element of creative capital of enterprises


Creativity is a human trait on one hand, difficult to measure and at the same time desired in business. The aim of the work is an attempt to evaluate and compare the creative capital of enterprises in the layout of PKD sections in relation to the human factor. The analysis was made in the area of one dimension, "people" including the assessment of the human factor in terms of creative behavior. The research was carried out among randomly selected 430 companies from various sections conducting their activities in the Podkarpackie Voivodeship and 100 enterprises from the creative sector. Differences between the results for sections and companies from the creative sector are small. In the enterprises of all sections, the human factor has the potential to develop towards creative capital, similar to the creative sector. Classifying a company to a given section does not affect the development of creative capital. This is confirmed by the assumption known in the literature that creativity is of an elitist character.


Sponsor artykułu: REACTIVE COMPANY - MANAGEMENT CONSULTING GROUP© Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa: Regulamin korzystania z serwisu i artykułu​Preferencje w podatku od nieruchomości a stymulowanie lokalnej konkurencyjności podmiotów gospodarczych

Tomasz Wołowiec (2018), Preferencje w podatku od nieruchomości a stymulowanie lokalnej konkurencyjności podmiotów gospodarczych, Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, Nr 2, Naukowe Wydawnictwo IVG.


Podstawowym celem polityki podatkowej tak w wymiarze makro- jak i mikroekonomicznym jest realizacja funkcji fiskalnej podatków, sprowadzającej się do gromadzenia dochodów umożliwiających realizację zadań i funkcji przypisanych podmiotom sektora finansów publicznych (SFP) i szerzej – sektora publicznego. Wpływy podatkowe służą również finansowaniu transferów tak w obrębie sektora, jak i na rzecz podmiotów spoza sektora publicznego, przyczyniając się do alokacji środków pomiędzy podatnikami a związkami publicznoprawnymi – państwem a organami jednostek samorządu terytorialnego (JST). Opodatkowanie służy także realizacji funkcji pozafiskalnej (stymulacyjnej), przyjmującej za cel kształtowanie zachowań gospodarczych i społecznych podatników. Ilustrację niefiskalnych celów polityki podatkowej stanowi koncentracja JST na działaniach zakładających zmianę lub przekształcenie obecnego stanu zjawisk oraz stosunków społeczno-ekonomicznych bądź ich ustanie, ewentualnie ograniczenie ich skali. W ramach pozafiskalnych celów podatkowych umiejscawia się funkcję stymulacyjną wspierającą na równi realizację celów społecznych oraz gospodarczych poprzez zachęcanie podatników do podejmowania określonych zachowań.


Preferences in real estate tax versus stimulation of local enterprise competiveness


The primary objective of fiscal policy both in terms of macro-and microeconomic function is the implementation of fiscal taxes boil down to revenue collection to implement the tasks and functions associated with public finance sector entities and the wider public sector. Tax revenues are also used to finance transfers both within the industry and to entities outside the public sector, thus contributing to the allocation of resources between taxpayers and unions public law – state and local government authorities. Taxation is the realization of non-tax functions (stimulatory), receiving the goal of shaping social and economic behavior of taxpayers. An illustration of non-fiscal objectives of tax policy is a focus on local government actions which implies a change or transformation of the current state of the phenomena and socio-economic relations, or their cessation or limiting their scale. As part non-fiscal tax purposes shall be inserted into the simulation function support equally the objectives of social and economic by encouraging taxpayers to take certain behaviors. In the area of tax stimulation of the local economy can handle issues such as the structure and forms of doing business, creating and shaping investment decisions, financial and consumer taxpayers, and eventually also the attraction of foreign capital.


Sponsor artykułu: REACTIVE COMPANY - MANAGEMENT CONSULTING GROUP


© Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa: Regulamin korzystania z serwisu i artykułu
The perspective of accountants as an occupation within the age of global changes - case of Economics Students’ attitude

Irmina Florek (2018), The perspective of accountants as an occupation within the age of global changes - case of Economics Students’ attitude, Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, Nr 2, Naukowe Wydawnictwo IVG.


Accounting as a desirable future profession has been changing across the history. Modern face of accountant presents a multiple range of tasks, requiring from potential candidate to focus on specific skills already on university times. Impact of high technology on economic world reshaped also the occupation of accountants. The aim of the paper is to itemize changes in accounting professions and the influence of technology on accounting. Final part will present the attitude and perception of accounting as a career path for economic students.Perspektywa księgowych jako zawód w dobie globalnych zmian - przypadek postawy studentów ekonomiiRachunkowość jako zawód przyszłości, zmienia swoje oblicze na przestrzeni wieków. Współczesny kształt księgowego prezentuje wiele różnych zadań, które wymagają od potencjalnego kandydata skupienia się już podczas studiów na konkretnych umiejętnościach. Wpływ wysokiej technologii na świat gospodarczy zmienił również zawód księgowych. Celem artykułu jest wyszczególnienie zmian w zawodzie księgowych oraz wpływu technologii na rachunkowość. W części końcowej przedstawione zostanie podejście i postrzeganie rachunkowości jako ścieżki kariery przez studentów ekonomii.


Sponsor artykułu: REACTIVE COMPANY - MANAGEMENT CONSULTING GROUP


© MATERIAŁY CHRONIONE SĄ PRAWEM AUTORSKIM - ZASADY PRZEDRUKÓW OKREŚLA: REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU​
Uwarunkowania społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu w administracji publicznej

Seweryn Cichoń (2017), Uwarunkowania społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu w administracji publicznej, Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, Nr 6, Naukowe Wydawnictwo IVG.


Świadomość społecznej odpowiedzialności w procesach zarządzania w administracji publicznej powinna stanowić priorytet wśród naczelnego kierownictwa. Działania prospołeczne zarówno pracodawcy w stosunku do urzędników, jak i urzędników w relacji z klientami są bardzo istotne. Budują one pozytywny wizerunek instytucji publicznej i wpływają na dobrą współpracę z otoczeniem. W artykule podjęto próbę przedstawienia podstawowych uwarunkowań społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu w administracji publicznej...Conditions of social responsibility in public administration management

Awareness of social responsibility in management processes in public administration should be a priority among chief executives. Pro-social activities for both employers in relation to officials, and officials in relation to clients are very important. They build a positive image of public institution and influence good cooperation with the environment. The article attempts to present the basic determinants of social responsibility in management of public administration.


Sponsor artykułu: REACTIVE COMPANY - MANAGEMENT CONSULTING GROUP


© MATERIAŁY CHRONIONE SĄ PRAWEM AUTORSKIM - ZASADY PRZEDRUKÓW OKREŚLA: REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU​
Serendypność jako „szczęśliwe” źródło innowacji

Sylwia Pangsy-Kania (2017), Serendypność jako „szczęśliwe” źródło innowacji, Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, Nr 3, Naukowe Wydawnictwo IVG.


Działalność innowacyjna przedsiębiorstwa oznacza motywację do poszukiwania oraz komercyjnego wykorzystywania wyników badań naukowych, nowych koncepcji, idei, pomysłów, wynalazków, które w efekcie prowadzą do wzrostu poziomu jego nowoczesności, co przekłada się na wzmocnienie pozycji konkurencyjnej. Zmiany dotyczące produktów, procesów, marketingu czy organizacji w zakresie zarówno dóbr, jak i usług często determinują „być albo nie być” przedsiębiorstwa na rynku. Funkcjonując w otoczeniu, w którym jedyną pewną jest ciągła zmiana wprowadzanie innowacji staje się koniecznością. Poszukiwanie innowacyjnych pomysłów na biznes wymaga przeanalizowania źródeł innowacji. Zdarza się oczywiście, że innowacje są efektem przebłysku ludzkiego geniuszu. Jednak zdecydowanie częściej powstają one w wyniku długiej i ciężkiej pracy, a ściślej współpracy. Wiele innowacji powstawało jako efekt połączenia osiągnięć badawczych w różnych dziedzinach nauki. Przykładem takiego stopniowego powstawania innowacji jest komputer, którego początki sięgają przecież XVII wieku, kiedy to powstała teoria binarna. Przemiany i rewolucje technologiczne dokonujące się przez kolejne stulecia doprowadziły do powstawania komputera [Grudzewski, Hejduk 2002]. Ale innowacje mogą też być wykreowane przez zupełny przypadek - łut szczęścia ma wówczas kluczowe znaczenie...


Sponsor artykułu: REACTIVE COMPANY - MANAGEMENT CONSULTING GROUP


© MATERIAŁY CHRONIONE SĄ PRAWEM AUTORSKIM - ZASADY PRZEDRUKÓW OKREŚLA: REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU
Czasopisma techniczne Polskiej Akademii Nauk w bibliotekach akademickich w okresie rozwoju kolekcji Open Access – wybrane aspekty

Urszula Knop, Seweryn Cichoń (2017), Czasopisma techniczne Polskiej Akademii Nauk w bibliotekach akademickich w okresie rozwoju kolekcji Open Access - wybrane aspekty, Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, Nr 5, Naukowe Wydawnictwo IVG.


Rozwój zasobów Open Access w kolekcji czasopism technicznych Polskiej Akademii Nauk następuje w sposób ciągły, dynamiczny odznaczający się wieloaspektowymi zmianami. Zasoby publikowane na stronach wydawców są udostępniane z dodatkowymi informacjami na temat czasopism. W artykule podjęto próbę przedstawienia wybranych aspektów rozwoju czasopism technicznych PAN mających wpływ na kształtowanie oferty bibliotek akademickich. Zwrócono uwagę na rozwój pojedynczych czasopism w sieci i dominację zasobów Open Access nad wersjami drukowanymi. Ukazano zmiany w informowaniu o bieżących czasopismach za pośrednictwem katalogów komputerowych bibliotek i podkreślono znaczenie bazy danych BazTech, w tym Biblioteki Nauki Centrum Otwartej Nauki ICM. Wskazano wzrastającą rolę zasobów Open Access w podstawowych procesach bibliotecznych...


Technical journals of the Polish Academy of Sciences in academic libraries during the development of Open Access collections - selected aspects


The development of Open Access resources in the collection of technical journals of the Polish Academy of Sciences is characterized by continuous, dynamic, and multi-faceted changes. Resources published on sites of publishers are provided with additional information about magazines. The article attempts to present selected aspects of the development of PAN technical journals that have an impact on the shaping of the offer of academic libraries. Attention was paid to the development of single journals in the network and the dominance of Open Access’ resources over printed editions. Changes are being made in informing about current magazines through the computer catalogues of the libraries and the importance of the BazTech database, including the Science Library of the ICM Open Learning Centre was underlined. The growing role of Open Access in basic library processes has been highlighted...


Sponsor artykułu: REACTIVE COMPANY - MANAGEMENT CONSULTING GROUP


© MATERIAŁY CHRONIONE SĄ PRAWEM AUTORSKIM - ZASADY PRZEDRUKÓW OKREŚLA: REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU​
Nowa fala w zarządzaniu

Edyta Kłapkowska (2016), Nowa fala w zarządzaniu, Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, Nr 4, Naukowe Wydawnictwo IVG.


Nowa fala w zarządzaniu ukazuje problem niedostatków w praktyce oraz wskazuje na tworzenie się nowych modeli w zarządzaniu. Pośród menedżerów nowych trendów wymieniani są m.in. Konosuke Matsushita- Matsushita Elektric Co., Raya Kroc- McDonald’s, Lee Iacocca- Chryler oraz Steva’ Jobsa i Steva’ Woźniaka- Apple. Nowa fala podkresla, że w doskonałych przedsiębiorstwach liczą się wszyscy: jednostki na szczycie, ale także jednostki na niższych szczeblach. O największych sukcesach organizacji przesądzają niepowtarzalne jednostki. Artykuł przedstawia ujęcie teoretyczne zjawiska nowej fali w zarządzaniu oraz prezentuje poglądy głównych prekursorów nurtu: Peters i Watermana...


New wave in management


New wave in management shows a problem in practical management and a new models in management. Among the managers of new trends, there are: Konosuke Matsushita- Matsushita Elektric Co., Raya Kroc- McDonald’s, Lee Iacocca- Chryler oraz Steva’ Jobsa and Steva’ Woźniaka- Apple. New wave shows that in the perfect organizations everyone is really important during archiving success- those people on the top of hierarchy and those little lower. The most unique people create success in firms. This article shows theoretical background of new wave in management and precurcor’s (Peters, Waterman) point of view on management...


Sponsor artykułu: REACTIVE COMPANY - MANAGEMENT CONSULTING GROUP


© MATERIAŁY CHRONIONE SĄ PRAWEM AUTORSKIM - ZASADY PRZEDRUKÓW OKREŚLA: REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU​
Ekspansja przedsiębiorstw na rynki zagraniczne na przykładzie firmy CAN-PACK S.A.

Kłapkowska Edyta 2016, Nowa fala w zarządzaniu, Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, Nr 4, Naukowe Wydawnictwo IVG.


Nowa fala w zarządzaniu ukazuje problem niedostatków w praktyce oraz wskazuje na tworzenie się nowych modeli w zarządzaniu. Pośród menedżerów nowych trendów wymieniani są m.in. Konosuke Matsushita- Matsushita Elektric Co., Raya Kroc- McDonald’s, Lee Iacocca- Chryler oraz Steva’ Jobsa i Steva’ Woźniaka- Apple. Nowa fala podkresla, że w doskonałych przedsiębiorstwach liczą się wszyscy: jednostki na szczycie, ale także jednostki na niższych szczeblach. O największych sukcesach organizacji przesądzają niepowtarzalne jednostki. Artykuł przedstawia ujęcie teoretyczne zjawiska nowej fali w zarządzaniu oraz prezentuje poglądy głównych prekursorów nurtu: Peters i Watermana...


New wave in management


New wave in management shows a problem in practical management and a new models in management. Among the managers of new trends, there are: Konosuke Matsushita- Matsushita Elektric Co., Raya Kroc- McDonald’s, Lee Iacocca- Chryler oraz Steva’ Jobsa and Steva’ Woźniaka- Apple. New wave shows that in the perfect organizations everyone is really important during archiving success- those people on the top of hierarchy and those little lower. The most unique people create success in firms. This article shows theoretical background of new wave in management and precurcor’s (Peters, Waterman) point of view on management...


Sponsor artykułu: REACTIVE COMPANY - MANAGEMENT CONSULTING GROUP


© MATERIAŁY CHRONIONE SĄ PRAWEM AUTORSKIM - ZASADY PRZEDRUKÓW OKREŚLA: REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU​Zmiany w metodologii przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych

Katarzyna Sojka (2016), Zmiany w metodologii przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, Nr 2, Naukowe Wydawnictwo IVG.


Publikacja prezentuje zmiany wprowadzane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 roku w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu. Zmiany obowiązują od 1 stycznia 2016 roku z wyjątkiem zapisów w zakresie przygotowania rocznego planu audytu. Plan należało sporządzić do końca roku 2015 według wprowadzanego rozporządzenia. Głównym założeniem ustawodawcy związanym z wprowadzeniem zmian metodologicznych była poprawa, jakości i efektywności działania audytu wewnętrznego funkcjonującego w jednostkach sektora finansów publicznych. W publikacji omówiono wprowadzone zmiany oraz zaprezentowano formę ich realizacji. Przedstawiono także kwestie, których nie ujęto we wprowadzonym rozporządzeniu metodologicznym...Changes in the methodology for conducting and documenting internal audit units of the public finance sector


The publication presents the changes made to the Minister of Finance of 4 September 2015 on internal audit and information about the work and results of the audit. The changes are effective from 1 January 2016 except as provided in the preparation of the annual audit plan. The plan was drawn up by the end of 2015, introduced by regulation. The main objective of the legislature with the introduction of methodological changes was to improve the quality and effectiveness of the internal audit functioning in the public finance sector units. The publication discusses the changes and presented the form of their implementation. They presented the issues which are not included in the Regulation introduced methodological...


Sponsor artykułu: REACTIVE COMPANY - MANAGEMENT CONSULTING GROUP


© MATERIAŁY CHRONIONE SĄ PRAWEM AUTORSKIM - ZASADY PRZEDRUKÓW OKREŚLA: REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU​
Klimat inwestycyjny a bezpośrednie inwestycje zagraniczne

Adriana Łempicka (2015), Klimat inwestycyjny a bezpośrednie inwestycje zagraniczne, Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, Nr 5, Naukowe Wydawnictwo IVG.


Dynamiczny rozwój i przekształcenia w gospodarce światowej sprawiły, że tradycyjny model działalności gospodarczej staje się coraz bardziej nieprzystający do rzeczywistości. Obserwowane zmiany wynikają z szybkiego obiegu informacji, przepływów kapitału i rosnącej złożoności firm czy też korporacji międzynarodowych. Wskazuje się, że gospodarka rozwija się za pomocą trzech współwystępujących sił: wiedzy, globalizacji i zmian. Druga połowa poprzedniego wieku oraz pierwsze lata obecnego, cechują się rosnącym międzynarodowym przepływem szeroko rozumianego kapitału, w którego skład wchodzą także bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ). Decyzje firm dotyczące lokalizacji BIZ podejmowane są na podstawie wielu różnorodnych czynników, wśród których szczególne miejsce zajmuje klimat inwestycyjny kraju goszczącego. Termin ten dotyczy ogółu warunków makroekonomicznych, polityczno-prawnych oraz społeczno-kulturowych, istotnych z punktu widzenia podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji bezpośredniej na danym obszarze.

Celem niniejszego artykułu jest określenie współzależności pomiędzy klimatem inwestycyjnym a bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi...


Sponsor artykułu: REACTIVE COMPANY - MANAGEMENT CONSULTING GROUP
Motywy i bariery podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Adriana Łempicka (2015), Motywy i bariery podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych, Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, Nr 5, Naukowe Wydawnictwo IVG.


Globalizacja gospodarki światowej, rozwój handlu i współpracy międzynarodowej oraz liberalizacja światowego transferu kapitału tworzy nową rzeczywistość, w zakresie której prowadzenie polityki gospodarczej zamkniętej, a tym samym odcinanie się od kapitału zagranicznego nie może być racjonalnie wyjaśnione zarówno na płaszczyźnie teoretycznej, jak i praktycznej [Firlej 2011, s. 165]. W związku z tym szczególnie interesujące jest jakimi motywami kierują się inwestorzy zagraniczni oraz jakie są bariery zniechęcające ich w procesie wyboru kraju lokaty kapitału. Badania nad motywami i barierami podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) i internacjonalizacji mają swój początek w latach 60 XX wieku. W celu ich identyfikacji przeprowadzono dotychczas szereg badań. W Europie zainteresowanie tym zagadnieniem wzrosło ze względu na nasilenie napływu inwestycji po 1990 roku [Karaszewski 2004, s. 140].

Celem pracy jest przedstawienie motywów i barier podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych...


Sponsor artykułu: REACTIVE COMPANY - MANAGEMENT CONSULTING GROUP
Bankowość islamska-ryzyko czy szansa dla problemów finansowych świata?

Jacek Pera Jacek (2015), Bankowość islamska-ryzyko czy szansa dla problemów finansowych świata?, Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, Nr 5, Naukowe Wydawnictwo IVG.


Globalny kryzys finansowy z 2008 roku wymusił wprowadzenie licznych regulacji i norm ostrożnościowych w gospodarce światowej. Obok rozwiązań instytucjonalnych poszukuje się również takich, które ograniczą lub wręcz zniwelują, niektóre przyczyny i ryzyko jego ponownego wystąpienia. Jednym z takich rozwiązań jest inwestowanie na rynkach finansowych, które dzięki swojej „odmienności” i zasobności stwarzają szansę na taką stabilność. Niewątpliwie bankowość islamska jest jednym z tych obszarów współczesnych rynków finansowych, który w istotny sposób może uspokoić rozchwiany rynek światowy, przyczyniając się równocześnie do jego ożywienia...


Sponsor artykułu: REACTIVE COMPANY - MANAGEMENT CONSULTING GROUP
Praktyka szacowania czasów trwania czynności w projektach – przegląd technik statystycznych

Błażej Barchański (2015), Praktyka szacowania czasów trwania czynności w projektach – przegląd technik statystycznych, Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, Nr 1, Naukowe Wydawnictwo IVG.


Specyfika zarządzania projektami wymaga od menedżerów planowania w warunkach dużej niepewności. Niepowtarzalny charakter przedsięwzięć, ryzyko w aspekcie technicznym i finansowym, zasoby oraz otoczenie projektu to czynniki, które determinują pracę kierownika projektu. Jego sukces – w znacznej mierze – zależy od rzetelności procesu planowania przebiegu projektu. Istotnym elementem planowania jest szacowanie czasów realizacji poszczególnych zadań w projekcie. Dokonywanie dokładnych oszacowań, tj. takich, w których błąd szacowania dąży do minimum, pozwala na podejmowanie optymalnych decyzji zarówno na początku, jak i w trakcie trwania projektu. Zatem dokładne szacowanie to większa szansa na podjęcie prawidłowej decyzji, nawet jeżeli jest to decyzja wstrzymująca realizację projektu.

Celem artykułu jest skonfrontowanie głównych technik statystycznych, które są najczęściej stosowane w zarządzaniu czasem projektu. Analizie zostały poddane miary tendencji centralnej, miary zmienności, rozkłady prawdopodobieństwa i testowanie hipotez statystycznych. Artykuł – poprzez studium przypadku – przedstawia praktyczne obszary zastosowań poszczególnych technik i ich ograniczenia...


Sponsor artykułu: REACTIVE COMPANY - MANAGEMENT CONSULTING GROUP
Kapitał ludzki w organizacji

Monika Trojanowska (2015), Kapitał ludzki w organizacji, Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, Nr 1, Naukowe Wydawnictwo IVG.


Organizacja to maszyny, budynek, produkty – będące wymiarem materialnym. Zaś jej pracownicy stanowią kapitał ludzki, któremu można nadać wymiar niematerialny, tj. obdarzony rozumem, zdolnościami i motywacją. Zanim w literaturze przedmiotu pojawiło się zagadnienie kapitału ludzkiego, mieliśmy do czynienia z kilkoma modelami funkcji personalnej, które poprzedziły koncepcję modelu kapitału ludzkiego [Król 2006]. H. Król wyróżnia pięć modeli funkcji personalnej, którym można przyporządkować odpowiadające im stereotypy postrzegania człowieka...


Sponsor artykułu: REACTIVE COMPANY - MANAGEMENT CONSULTING GROUP
Osiem zasad zarządzania jakością elementem doskonalącym przedsiębiorstwo – część I

Marta Dudek-Burlikowska (2014), Osiem zasad zarządzania jakością elementem doskonalącym przedsiębiorstwo – część I, Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, Nr 5, Naukowe Wydawnictwo IVG.


W dzisiejszych czasach praktycznie każda organizacja, która chce odnosić sukcesy, być wiodącą na rynku i poważaną przez klienta musi dbać zarówno o to jak jest postrzegana przez otoczenie, jak również przez swoich pracowników. Większość organizacji funkcjonujących w klastrach ma wdrożony, certyfikowany System Zarządzania Jakością lub też zintegrowany z BHP i środowiskiem, ma świadomość zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym w organizacji, wie jak ważny jest aspekt szeroko pojętego doskonalenia.

Oczywiście nasuwają się od razu pytania: Jak najlepiej doskonalić organizację? Jakich używać metod i technik, jak definiować narzędzia doskonalące? Co doskonalić? Czy tylko procesy główne, czy również zarządcze i pomocnicze?...


Sponsor artykułu: REACTIVE COMPANY - MANAGEMENT CONSULTING GROUP
Przyszłość polskich przedsiębiorstw górniczych w kontekście wykorzystania węgla w krajowej i europejskiej energetyce

Jzabela Jonek-Kowalska (2014), Przyszłość polskich przedsiębiorstw górniczych w kontekście wykorzystania węgla w krajowej i europejskiej energetyce, Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, Nr 4, Naukowe Wydawnictwo IVG.


Źródła zaspokajania potrzeb energetycznych to temat ważny i aktualny, zarówno w kontekście gospodarki krajowej, jak i europejskiej debaty nad ich dostępnością, ekologicznością, efektywnością i wystarczalnością. Obecnie w Europie obserwuje się intensyfikację działań promocyjnych na rzecz odnawialnych źródeł energii, połączoną z wzrastającą presją na dekarbonizację. Działania te w sposób istotny oddziałują na sytuację w polskiej energetyce, wykorzystującej przede wszystkim węgiel kamienny i odciskają piętno na działalności polskich przedsiębiorstw górniczych. Dlatego też głównym celem niniejszego artykułu jest identyfikacja determinant i perspektyw rozwoju polskich spółek węglowych, w kontekście wykorzystania węgla kamiennego w krajowej i europejskiej energetyce, w ujęciu retro i prospektywnym...


Sponsor artykułu: REACTIVE COMPANY - MANAGEMENT CONSULTING GROUP
Stabilność makroekonomiczna i konkurencyjność krajów Grupy Wyszehradzkiej (V4) w okresie po-akcesyjnym na tle RFN

Marta Götz (2014), Stabilność makroekonomiczna i konkurencyjność krajów Grupy Wyszehradzkiej (V4) w okresie po-akcesyjnym na tle RFN, Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, Nr 4, Naukowe Wydawnictwo IVG.Niniejszy artykuł podejmuje próbę oceny gospodarek państw Europy Środkowowschodniej tworzących grupę Wyszehradzką (V4) na tle RFN z perspektywy stabilności makroekonomicznej oraz konkurencyjności. Celem prowadzonej analizy była syntetyczna ocena kondycji i konkurencyjności V4 czyli Polski, Czech, Słowacji i Węgier oraz RFN w okresie 2004-2014 poprzez oszacowanie wskaźników stabilności makroekonomicznej i zdolności do konkurowania. Pośrednio, starano się także zidentyfikować ewentualne różnice / podobieństw, a więc ustosunkować do kwestii spójności lub heterogeniczności grupy V4.Macroeconomic stability and competitiveness of the Visegrad Group (V4) countries in the post-accession period


This article aims at assessing the macroeconomic stability and competiveness of V4 countries - Poland, Hungary, Czech Republic and Slovakia against the background of German economy. Based on the concise analysis of the development of basic indices it seeks to evaluate the degree of the V4’s coherence. Obtained results suggest rather lower level of homogeneity and revealed persistent backwardness in relation to Germany. ​


Sponsor artykułu: REACTIVE COMPANY - MANAGEMENT CONSULTING GROUP
Finansjalizacja i jej wpływ na sferę społeczną i gospodarczą

Martyna Ostrowska (2014), Finansjalizacja i jej wpływ na sferę społeczną i gospodarczą, Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, Nr 4, Naukowe Wydawnictwo IVG.


W ostatnich latach finanse przeszły swoistą przemianę w wyniku, której stały się bardzo ważnym, a wręcz najważniejszym elementem życia ekonomicznego i społecznego. Oczywiście nie oznacza to, iż wcześniej ich rola nie była istotna, wręcz przeciwnie. Tę przemianę należy rozumieć, jako przejęcie sterów przez finanse i przejście z roli drugoplanowej, wspomagającej na pierwszy plan. Zjawisko to nosi miano finansjalizacji. J. Tobin definiuje je, jako stan, w którym coraz więcej środków lokowanych jest w aktywności finansowej zamiast w produkcji dóbr i usług, działalności, która generuje wysokie prywatne zyski nieproporcjonalne do jej społecznej użyteczności [Tobin 1984, s. 14]. P. Dembinski finansjalizację gospodarki przedstawia, jako znaczący wzrost udziału systemu finansowego w tworzeniu PKB [Finansjalizacja... 2014]. Finansjalizacja prowadzi do wnikania logiki finansowej w różne sfery życia społecznego i ekonomicznego. Rozwój gospodarczy i społeczny potrzebuje stabilności i projektów realizowanych w dłuższym okresie czasu, a rynek finansów nieustannie podlega zmianom [Etyka… 2014]...


Sponsor artykułu: REACTIVE COMPANY - MANAGEMENT CONSULTING GROUP
System produkcyjny Toyoty jako przykład współczesnej metody zarządzania produkcją

Adriana Łempicka (2014), System produkcyjny Toyoty jako przykład współczesnej metody zarządzania produkcją, Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, Nr 4, Naukowe Wydawnictwo IVG.Globalizacja oraz wzrost wymagań klientów powodują, że funkcjonowanie przedsiębiorstw związane jest z koniecznością wdrażania nowoczesnych koncepcji i metod zarządzania produkcją [Burchart – Korol, Furman 2007, s. 120]. Ich stosowanie ma zapewnić współczesnym przedsiębiorstwom produkcyjnym przetrwanie w burzliwym otoczeniu, osiągnięcie długotrwałej przewagi konkurencyjnej oraz sukces firmy. Przewaga konkurencyjna jest utożsamiana ze wzrostem efektywności procesu produkcyjnego, lepszą jakością oferowanych produktów, a także ciągłym doskonaleniem wewnętrznych procesów przedsiębiorstwa.

Dla działalności przedsiębiorstwa efektywność procesu produkcyjnego ma kluczowe znaczenie z ekonomicznego punktu widzenia [Kozłowski, Liwowski 2007, s. 15]. Efektywność ta zależy od czynników pierwotnych występujących w procesach produkcyjnych rozpatrywanych od ich materialnej (rzeczowej) strony i obejmujących między innymi: zużycie materiałów na cele produkcyjne, eksploatację urządzeń technicznych i wydatkowanie pracy ludzkiej, które łącznie wyrażają się poprzez koszty ponoszone na wyprodukowanie danego dobra. Z drugiej strony, uzyskany efekt zmian w materialnej postaci przedmiotu pracy decyduje o tym, na ile wytworzony produkt będzie przydatny dla potencjalnego odbiorcy, a tym samym za jaką cenę będzie można go sprzedać.

Celem niniejszej pracy jest omówienie istoty i zasad Systemu Produkcyjnego Toyoty jako współczesnej metody zarządzania produkcją. Istota i zasady funkcjonowania Systemu Produkcyjnego Toyoty...Sponsor artykułu: REACTIVE COMPANY - MANAGEMENT CONSULTING GROUP
Potrzeby nabywcze konsumentów na poziomie detalicznym w sektorze przemysłu mleczarskiego

Małgorzata Baryła-Paśnik, Wiesław Piekarski, Grzegorz Maj, Anna Piecak (2014), Potrzeby nabywcze konsumentów na poziomie detalicznym w sektorze przemysłu mleczarskiego, Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, Nr 2, Naukowe Wydawnictwo IVG.W przedstawionym artykule porusza się istotny problem dotyczący potrzeb konsumentów w sektorach przemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem sektora przemysłu mleczarskiego. Przemysł mleczarski jest szeroko rozbudowanym sektorem działającym na rynku, a zarazem jest również narażony na szereg zagrożeń związanych z wytworzeniem produktów. Coraz częściej wprowadza się nowe bardziej ulepszone produkty na rynek, w celu powiększenia udziału na rynku, zdobyciem uznania przez konsumentów, którzy stawiają coraz to większe wymagania, co do wytwarzanych produktów mleczarskich...​​Sponsor artykułu: REACTIVE COMPANY - MANAGEMENT CONSULTING GROUP
Praca i bezrobocie w poglądach keynesistów

Martyna Ostrowska (2014), Praca i bezrobocie w poglądach keynesistów, Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, Nr 2, Naukowe Wydawnictwo IVG.Keynesiści to przedstawiciele jednej z wiodących szkół makroekonomicznych XX wieku. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie poglądów tej grupy na temat zatrudnienia i bezrobocia. Należy podkreślić, że keynesiści analizowali wyłącznie krótkie okresy, w których siły dezorganizujące dominują nad siłami równoważącymi gospodarkę...​​Sponsor artykułu: REACTIVE COMPANY - MANAGEMENT CONSULTING GROUP
Kanony budowy systemów motywacyjnych pracowników KOR

Radosław Wiśniewski (2014), Kanony budowy systemów motywacyjnych pracowników KOR, Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, Nr 2, Naukowe Wydawnictwo IVG.Motywację można kształtować poprzez operowanie różnymi wartościami, jakie każdy pracownik chce osiągnąć w pracy oraz poprzez pracę i których osiągnięcie uważa za możliwe. Świat tych wartości jest naturalnie bardzo bogaty i złożony. Przeto i motywacja jest procesem wieloaspektowym i skomplikowa­nym, a jego poznanie i skuteczne wykorzystanie w praktycznym działaniu wymaga podejścia systemowego [Penc 2000]. Organizacje zamierzenie lub niezamierzenie budują systemy motywacyjne. W systemach tych zakłada się, co wpływa na zachowania i które zachowania są ważne dla wydajności pracy [Mitchell 2001]. Członkowie organizacji zwracają uwagę na to, jakie zachowania są motywowane pozytywnie. Chęć uzyskania akceptacji i nagrody, nie tylko finansowej – status, pochwała i uznanie społeczne – charakteryzuje działania wszystkich członków organizacji. Zapewne, zachowanie, które jest pozytywnie motywowane będzie powtarzane, a zatem systemy motywacyjne powinny wspierać zaplanowaną strategię [Krzakiewicz 2009]...Canons of building motivational systems for employees KOR


The paper presents the design principles of enterprise incentive system, taking into account the need to support through this system of universal purposes such as mission, strategy, culture, the value of the company.​​Sponsor artykułu: REACTIVE COMPANY - MANAGEMENT CONSULTING GROUP