Informacja dla Autora


Oferujemy dla Autora opublikowanie artykułu naukowego w naszym Czasopiśmie Ekonomia i Zarządzanie ISSN 2084-963X w formie druku, elektronicznej oraz w systemie OPEN ACCESS (bezpłatny dostęp do artykułu na stronie czasopisma).


Artykuł zgłoszony do opublikowania powinien mieścić się w tematyce odpowiadającej profilowi czasopisma.

Artykuł powinien być napisany w języku polskim lub/i angielskim, a w przypadku artykułów naukowych mieć charakter naukowy.

W przypadku artykułu naukowego napisanego w j. polskim powinien mieć także tłumaczenie w j. angielskim następujące elementy artykułu: tytuł artykułu, abstrakt lub streszczenie, słowa kluczowe, podsumowanie lub zakończenie. W przypadku braku tłumaczenia tych elementów na j. angielski zostanie to wykonane w naszym wydawnictwie "Naukowe Wydawnictwo IVG". Cena tłumaczenia wyniesie 50 zł brutto.

W artykule prosimy zastosowanie "System Harvard" odnoszący się do przypisów i bibliografii załącznikowej.


Wszystkie zgłoszone artykuły podlegają recenzji wydawniczej, po pozytywnej recenzji artykuł zostanie opublikowany.


© Materiały chronione są prawem autorskim - zasady przedruków określa: Regulamin korzystania z serwisu i artykułu.


W ramach licencji (© Materiał chroniony prawem autorskim) Autorowi/Współautorowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 50% marży od każdej opłaconej licencji na jego artykuł.


Artykuł (Ms Word Document) powinien zostać przesłany do Redakcji Czasopisma za pomocą formularza "Zgłoszenie artykułu".


Po opublikowaniu artykułu w danym numerze czasopisma do Autora przesyłane są:

- 3 egzemplarze drukowane na podany adres do korespondencji (w razie zapotrzebowania na większą ilość drukowanych egzemplarzy to prosimy o kontakt z Redakcją),

- forma elektroniczna czasopisma na adres email autora,

- link do opublikowanego artykułu w systemie OPEN ACCESS na stronie czasopisma.


Czasopismo "Ekonomia i Zarządzanie" indeksowane jest w poniższych Bazach Naukowych:

EBSCO Publishing, BazEkon, BazHum, BazTech, Baza AGRO, Wirtualna Biblioteka Nauki ICM UW, ICI Journals Master List (Index Copernicus (IC) oraz w poszczególnych bibliotekach:

Biblioteka Główna Uniwersytetu M. Curie-Skło­dowskiej, Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi, Bi­blioteka Uniwersytecka w Toruniu, Biblioteka Uni­wersytecka w Poznaniu, Biblioteka Główna UE w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytecka w Warsza­wie, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Bi­blioteka Śląska, Książnica Pomorska im. S. Staszica, Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego, Biblioteka Uni­wersytecka KUL, Biblioteka Główna Uniwersy­tetu Opolskiego, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, Biblioteka Politechniki Białostockiej, Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Biblioteka Uniwersytecka Uniwer­sytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Biblioteka SGH w Warsza­wie, Podkarpacka Szkoła Wyższa Im. Bł. Ks. Wł. Findysza w Jaśle, Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wojewódzka Bi­blioteka Publiczna w Krakowie Centrum Informacji Biznesowej i Europejskiej, Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego.


Cena za opublikowanie artykułu uzależniona jest od ilości tekstu i wynosi:

- 200 zł brutto do 0,50 ark. wydawniczych,

- 480 zł brutto od 0,51 do 1,00 ark. wydawniczego,

- 624 zł brutto od 1,00 do 1,5 ark. wydawniczego.Zgłoszenie artykułu (formularz)

Zgłoszenie artykułu do opublikowania - Wypełnij formularz i prześlij plik